معاون اول رئیس جمهور از دستور اصلاحی جدید رفاهی کارکنان دولت با عنوان آیین نامه اجرایی نحوه اعطای مزایای اضافی کارکنان دولت در سال 1402 خبر داد. برخی از نکات این مصوبه جایگزین بخشنامه قبلی به شرح زیر است: مدت اجرای این دستور از روز اول مهر 1402 می باشد. موضوع این تصمیم مستخدم رسمی، پیمانی، قرارداد کار و عناوین مشابه می باشد. رعایت حد متوسط ​​پرداخت خالص در ماه الزامی است. (55 میلیون منطقه) پول داده شده باید در

تماس با ما